Agora99: kohti demokraattista vallankumousta Euroopassa

Päätöskokous vallatussa tehtaassa Officine Zerossa. Kuva @NataliaSawka.

Tapaamisen päätöskokous vallatussa tehtaassa Officine Zerossa. Kuva @NataliaSawka.

Euroopan ja Välimeren alueen liikkeiden tapaaminen Agora99 järjestettiin Roomassa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Sosiaalikeskusten Atelier ESCin, CinemaPalazzon, Officine Zeron ja Striken isännöimä tapaaminen oli järjestyksessä toinen: ensimmäistä kokousta isännöivät vuosi sitten madridilaiset liikkeet ja sosiaalikeskukset. 

Kolmipäiväisessä tapaamisessa yli 400 osaanottajaa Bulgariasta, Englannista, Espanjasta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta, Kreikasta, Portugalista, Puolasta, Romaniasta, Ruotsista, Saksasta ja Turkista työskenteli löytääkseen keinoja yhdistää alueelliset kamppailut vähintään mantereen laajuiseksi radikaalin demokratisaation prosessiksi. Työpajat käsittelivät terveydenhuollon alasajoa ja rajaamista, koulutuksen tuotteistamista ja tiedon tuotannon kaupallistamista, prekaarin työvoiman järjestäytymistä, Euroopan rajapolitiikkaa ja oikeutta siirtolaisuuteen, yhteisvarallisuuden puolustamista ja kamppailuja kaupunkitilan puolesta.

Edellä mainitut teemat jakautuivat tapaamisen työpajaryppäiksi kolmen työlinjan velan, oikeuksien ja demokratian mukaan. Näiden yhdistävien linjojen lisäksi kaikkia työpajoja merkitsi kysymys Euroopasta: millaista Eurooppaa Troikan rakennesopeutusohjelmia vastaan nousseet eteläeurooppalaiset liikkeet rakentavat? Kuinka uusliberaalia ohjelmaa vastaan taistellaan EU:n sisäisen valtatasapainon voittajamaissa? Kuinka estää mantereen poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen jakautuminen pohjoinen–etelä-suunnassa? Siis, kuinka rakentaa Eurooppaa yhdessä?

Kaksi Madridin tapaamisen jälkeen esitettyä kritiikkiä olivat yhtäältä työpajojen typistyminen kokemusten jakamiseen ilman yhteisten strategioiden kehittämistä ja poliittisia tartuntoja, toisaalta yleiskokousten keskustelun juuttuminen painostavaan tarpeeseen tuottaa symbolinen lopputulos, siis päättää mikä tahansa konsensuksen saavuttava päivämäärä ja kutsua koolle keskitetty mielenosoitus tai hajautettujen mielenosoitusten synkronoitu kokonaisuus tai kirjoittaa yhteinen julistus.

Vuoden työn kypsyttämä tapaaminen ylitti nämä dynamiikat. Rooman tapaaminen oli onnistunut niin osallistujamäärän, sen edellistä vuotta monipuolisemman maantieteellisen jakautumisen, työskentelyn metodologian kehittymisen kuin lopputulemien kannalta.  Tunne siitä, että uusi eurooppalainen poliittinen tila on määrittymässä ja laajentumassa vahvistui.

agora13_2agora13_1agora13_3

Liikkeiden kartografia

Agoran kaltainen avoin organisoitumisprosessi, jos onkin tarpeen nimen omaan avoimuutensa ja erilaisten toimijoiden yhteen tuomisen kykynsä johdosta, merkitsee useissa tilanteissa epätietoisuutta yhdessä työskentelevien ryhmien ja yksilöiden käytännöistä. Emme tiedä mitä Euroopan toisissa provinsseissa tapahtuu, emmekä kuinka lähellä se saattaa olla niitä poliittisia käytäntöjä, joita harjoitamme siellä missä elämme. Poliittisen voimattomuuden tunne liittyy liittolaisuuksien vähäisyyteen ja suhteelliseen epävarmuuteen jakaa liittolaisten kanssa enemmän kuin symbolisia tuen eleitä tai parhaimmillaan täsmällisiä yhteistyöhankkeita.

Agoran tavoite on tuottaa Euroopan poliittiseen tilaan nämä yhteistyön muodot ylittävä verkosto: prosessi, jossa alueelliset kamppailut asettuvat samalle kartalle, kasaavat voimansa, paikantavat yhdessä vihollisen ja toimivat hajautetusti mutta kytkeytyneenä toisiinsa. Näistä syistä yksi Roomassa esiin nousseista ehdotuksista oli tuottaa eurooppalaisten liikkeiden kartta, siis systematisoida tieto eri ryhmistä, näiden käytännöistä, vaatimuksista ja poliittisesta tuotannosta. Samanaikaisesti kartoittaminen on keino laajentaa Agoraa eurooppalaisen organisoitumisen prosessina.

Tapaamisten jatkumosta konstitutiiviseen prosessiin

Mitä teemme tämän jälkeen? Kuinka luoda poliittinen jatkumo joka ei palaudu vuosittain järjestettävään tuttujen tapaamiseen, siis kokoontumiseen kokoontumisen jälkeen?

Useissa työpajoissa näihin kysymyksiin vastattiin osittain, sopimalla yhteistyön eri muotojen jatkamisesta eri ryhmien kesken. Puheenvuorojen joukossa kuultiin myös ehdotus järjestää lyhyemmän aikavälin tapaamisia. Näissä Agoraa kevyemmissä tapaamisissa keskityttäisiin täsmällisiin kysymyksiin ja päätettäisiin yhteisistä strategioista Euroopan tasolla. Tapaamisten työalueet voisivat olla tarpeen mukaan joko spesifejä tai transversaaleja. Esimerkki spesifistä strategiasta olisi yhteisen kampanjan tuottaminen eri alueiden asunto(velka)kamppailun vahvistamiseksi ja nostamiseksi EU:n tasolle. Transversaalia työtä tehtäisiin esimerkiksi suunnittelemassa laajalle yleisölle suunnattu korruptiota, velkahallintaa ja demokratiavajetta alleviivaava verkkokampanja, jonka kautta on tiedon levittämisen lisäksi mahdollista osallistua toisenlaisen Euroopan kuvittelemiseen monien kesken.

Konstitutiivisen prosessin työpajassa keskusteltiin espanjalaisen EnRedin liikkeelle laittaman avoimen perusoikeuksien kirjan esimerkin pohjalta avoimen, prosessuaalisen ja kamppailuista käsin artikuloidun perusoikeuksien kirjan mahdollisuuksista toimia järjestäytymisen työkaluna myös koko mantereen tasolla. Tekstin muotoileminen nähtiin ennenaikaiseksi ja siksi voimattomaksi tällä hetkellä, mutta konstitutiivisen tai radikaalin demokratisaation prosessin tuottaminen Euroopan tasolla muodostui jaetuksi tavoitteeksi ja viitekehykseksi Agoran kehittymiselle.

Yksikään ryhmä ei ole vielä ilmaissut haluaan järjestää seuraava Agora. Enemmän painoarvoa on tällä hetkellä sillä, kuinka prosessia onnistutaan jatkamaan verkossa lukuisten erilaisten työkalujen avulla. Konstitutiivisen prosessin työpajassa keskustelimme mahdollisuudesta muokata Agoran verkkosivusta huomattavasti nykyistä laajempi alusta, joka vastaisi verkostoituneen organisoitumisen tarpeisiin ja jonka kautta luoda laajoja eurooppalaisia kampanjoita.

99 %:n strategiat

Teknopolitiikan työpaja, joka järjestettiin heti tapaamisen alussa, asetti voimallisen hypoteesin verkosta kamppailujen, subjektivaatioiden ja organisoitumisen uutena tilana. Barcelonalaisen DatAnalysis15-ryhmän tutkimukseen perustuva työpaja loi pohjan seuraavan päivän keskustelulle organisoitumisen rihmastomaisista, affektiivisista ja tarttuvista muodoista: muodoista, jotka tekevät mahdolliseksi monien erilaisten, 99 %:n, järjestäytymisen.

Muita keskeisiä kysymyksiä liittyen monien politiikkaan nousi esiin tapaamisen mittaan. Läpinäkyvyys, legitimiteetin tuottaminen, identitaaristen merkkien unohtaminen, kyky tehdä politiikkaa useissa erilaisissa tiloissa ja diskursseissa ovat avainasemassa. Euroopan eri provinsseissa kriisin aiheuttama muutos liikkeiden kompositiossa vaihtelee huomattavasti (esimerkiksi Espanjan asumisoikeusliikkeeseen virtaa köyhtyvää keskiluokkaa; Italian vastaavaan paperittomia ja äärimmäisen köyhiä), mutta kaikkialla uudet kokoonpanot ovat kasvavassa määrin heterogeenisiä ja vaativat menestyäkseen toiseksi- tai moneksi-tulemisen työkaluja. Alueellisten erojen johdosta ja yhden asian liikkeiden välttämiseksi transversaalisuuden, useita sektoriaalisia kamppailuja lävistävien tekijöiden etsiminen on elintärkeää.

Ennen muuta, ennakkovaatimuksena yhteisille strategioille, 99 %:n politiikka on affektien politiikkaa: erilaisten yhteistä politiikkaa, jossa jaetut tuntemukset luovat mahdollisuuden muuttaa maailmaa yhdessä. Agora99 jatkuu prosessina, jossa artikuloimme jaetun raivon luodaksemme yhteisen ilon, Euroopan johon mahtuu monta eurooppaa.

useful tools

Katso tapaamisen päätöskokous Bambuser-tallenteena

Osa 1: työlinjojen velka, oikeudet ja demokratia yhteenvedot

Osa 2: keskustelu

***

Facebook-kommentit
One Comment
  1. Pingback: Agora99:kohti demokraattista vallankumousta Euroopassa | Uutissivusto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *